Nedvězí, městská část Praha
Nedvězí
Městská část Praha

Milostivé léto II

Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci. Uhraďte exekutorovi od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku vůči veřejným institucím, plus poplatek a díky akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.

Milostivé léto II.
Jak ven z dluhů?
Známe cestu

Informace také ke stažení ZDE (436.3 kB)
Metodika

Co je to tzv. milostivé léto?
• V loňském roce se tento pojem, resp. pojem veřejnoprávní milostivé léto, začal používat k označení souhrnu ustanovení uvedených v zákoně č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon č. 286/2021 Sb.“), na jejichž základě bylo umožněno osvobodit se za určitých okolností od placení úroků a nákladů řízení. V letošním roce byl přijat zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech
pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce“). Tento zákon, který nabývá účinnosti dne 1. září 2022, opětovně upravuje zvláštní důvody a podmínky, za kterých je soudní exekutor povinen zastavit exekuci vedenou proti fyzické osobě.
• K odlišení milostivého léta, které probíhá od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022, od milostivého léta probíhajícího od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 se někdy používá termín „milostivé léto II“.
• Účelem právní úpravy je tedy umožnit dlužníkům zbavit se vybraných exekucí, pokud uhradí tzv. jistinu a paušální náklady exekuce.
• Proč právě milostivé léto, když je podzim? Pojem milostivé léto nás odkazuje na Starý zákon, konkrétně na třetí knihu Mojžíšovu (Leviticus). „Léto“ zde nevyjadřuje roční období, nýbrž rok. Dle tohoto starozákonního ustanovení je každý padesátý rok (rok, který nastane po sedmi sedmiletých obdobích) rokem milostivým, kdy otroci získávají svobodu a lidem se vrací majetek, o který přišli.


Kdy milostivé léto probíhá?
• Milostivé léto probíhá v době od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 (s výjimkou dále blíže specifikovanou) a vztahuje se na dluhy vymáhané v exekučních řízeních, která byla zahájena přede dnem 28. října 2021.
• Časové omezení termínu zahájení exekuce vyplývá z ust. § 1 odst. 2 zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce, dle kterého „Soudní exekutor i bez souhlasu veřejnoprávního oprávněného a bez návrhu zastaví exekuci v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021…“.
• Doba, ve které je nezbytné uhradit tzv. jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce, pak vyplývá z ustanovení § 1 odst. 3 písm. a) zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce, které stanoví, že „Soudní exekutor zastaví exekuci…pokud povinný ode dne 1. září 2022 do dne 30. listopadu 2022 uhradí nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení…“
• Pokud tedy chci milostivé léto využít, musím svůj exekučně vymáhaný dluh uhradit exekutorovi nejpozději do 30. listopadu 2022, a to v rozsahu jistiny a poplatku (k těmto pojmům viz níže), a to s výjimkou případu, kdy dlužník vyčkává na doručení sdělení exekutora o výši částky, kterou má uhradit (k tomuto blíže viz níže).
• Automaticky se milostivé léto vztahuje na ty exekučně vymáhané dluhy, na které exekutor ke dni 31. srpna 2022 vymohl od dlužníka nejméně částku v rozsahu jistiny a paušální náhrady nákladů exekuce, kdy takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob.
Čím se liší aktuální milostivé léto od toho, které proběhlo v loňském roce?
• Povinností dlužníka sdělit exekutorovi písemně do 30. listopadu 2022, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta.
• Povinností exekutora odpovědět dlužníkovi (povinnému) na jeho žádost o sdělení výše částky, která má být uhrazena (jistina + paušální náhrada nákladů exekuce), resp. sdělení, že jistina již byla uhrazena, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení žádosti dlužníka (povinného).
• Změnou výše paušálních nákladů exekuce, kterou je potřeba uhradit (nově se jedná o částku ve výši 1.500 Kč bez DPH, tj. 1.815 Kč včetně DPH).
• Je-li exekuce vedena pouze pro vymožení příslušenství, aplikuje se fikce uhrazení jistiny ke dni 1. září 2022 (je tedy potřeba uhradit pouze paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1.815 Kč).
• Již je výslovně stanoveno, že penále a smluvní pokuta se považují pro účely zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce za příslušenství.


Jak zjistím, zda se na mě milostivé léto vztahuje?
• Milostivé léto se vztahuje pouze na dluhy fyzických osob, tedy jednotlivých lidí. Nevztahuje se na dluhy právnických osob (obchodních společností, spolků apod.).
• K zjištění je potřeba provést dvoukrokový test:
- zjistit, zda je pohledávka (tedy můj dluh) vymáhána v exekučním řízení (k tomuto bodu blíže viz samostatná otázka v rámci tohoto manuálu), které bylo zahájeno přede dnem 28. října 2021;
- zjistit, zda oprávněný (tedy věřitel, tzn. subjekt, vůči kterému mám dluh) je tzv. veřejnoprávním oprávněným (k těmto subjektům blíže viz samostatná otázka v rámci tohoto manuálu).
• Milostivé léto lze uplatňovat i v případě exekuce prodejem zástavy.


Kdo je veřejnoprávním oprávněným?
• Česká republika – zde se jedná o dluhy, které vymáhá ČR prostřednictvím svých orgánů, například prostřednictvím jednotlivých ministerstev;
• územní samosprávné celky, městské části, městské obvody – zde se jedná o dluhy vymáhané jednotlivými obcemi, kraji, hlavním městem Prahou, jednotlivými městskými částmi (např. Praha 9, Praha – Ďáblice), může se jednat například o dluhy na nájemném obecních bytů, dluhy na místních poplatcích, dluhy za pokuty uložené ve správních řízeních;
• státní příspěvkové organizace – například nemocnice zřízené ministerstvem zdravotnictví jako Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Bulovka, Nemocnice na Homolce, Endokrinologický ústav apod.;
• státní fondy – Státní fond podpory investic (zde se jedná například o dluhy úvěrového programu na pořízení nebo modernizaci obydlí, dluhy vyplývající z přeplatku na kotlíkové dotace či z přeplatku na dotaci zelená úsporám) apod.;
• veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy – např. dluhy vůči veřejným univerzitám (např. Univerzita Karlova v Praze);
• dobrovolné svazky obcí;
• regionální rady regionů soudržnosti;
• příspěvkové organizace samosprávných územních celků – například základní a střední školy, centra sociálních služeb, krajské nemocnice, knihovny (např. Městská knihovna v Praze);
• ústavy založené státem nebo územním samosprávným celkem;
• obecně prospěšné společnosti založené státem nebo územním samosprávným celkem – například některé knihovny;
• státní podniky nebo národní podniky – například Česká pošta, s. p., Povodí Vltavy, s. p. Budějovický Budvar apod.;
• zdravotní pojišťovny;
• Český rozhlas nebo Česká televize – zde se jedná o dluhy na rozhlasovém a televizním poplatku;
• právnické osoby, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby – zde se jedná o právnické osoby, jejichž vlastníkem či většinovým spoluvlastníkem je stát, obec či kraj; jedná se například o České dráhy, a.s., ČEZ, a.s., dopravní podniky zřizované jednotlivými městy apod.
• Pokud jde o organizace a společnosti, jejichž zřizovatelem, příp. vlastníkem či spoluvlastníkem, je hlavní město Praha, seznam vybraných organizací a společností je dostupný na stránkách hlavního města Prahy www.praha.eu/jnp/o_meste/vybrane_mestske_organizace/index.html.


Jak zjistím, zda je proti mně vedena exekuce?
• Skutečnost, že je proti člověku vedena exekuce, se tento člověk dozví z vyrozumění o zahájení exekuce, z exekučního příkazu a dalších dokumentů, které mu zasílá exekutor vymáhající předmětnou pohledávku na adresu trvalého bydliště, případně do datové schránky, pokud ji má daný člověk zřízenou.
• Pokud si člověk nepřebírá poštu, může se o exekuci dozvědět od zaměstnavatele, kterému exekutor pravděpodobně zašle exekuční příkaz k úhradě pohledávky srážkami ze mzdy.
• V každém případě si člověk může ověřit, zda je proti němu vedeno exekuční řízení, v Centrální evidenci exekucí České republiky (dále jen „CEEČR“), do které jsou exekutoři povinni zapisovat údaje (označení exekučního soudu, specifikace vymáhané povinnosti) do 3 dnů poté, kdy zapíšou do rejstříku zahájených exekucí doložku provedení exekuce. Zároveň je z výpisu z CEEČR patrné, který exekutor byl pověřen vedením exekuce, a spisová značka, pod kterou dané řízení vede.
• Výpis z CEEČR lze pořídit buď on-line na stránkách www.ceecr.cz, kde je nutné nejprve se registrovat a nechat si vygenerovat přístupové heslo. Následně jsou výpisy zpoplatněny dle ceníku dostupného na stránkách www.ceecr.cz/cenik. Další možností je požádat o ověřený výpis z CEEČR na CzechPointu či v sídle Exekutorské komory (v Praze či v Brně), kdy cena této služby je 50 Kč za 1 stránku výpisu.
• Pokud vím, kdo je mým věřitelem (tj. vůči komu mám dluh), mohu se s žádostí na sdělení stavu vymáhání pohledávky obrátit i na tohoto věřitele, který určitě bude vědět, zda danou pohledávku vymáhá v rámci exekučního řízení, stejně tak jako u kterého exekutora je předmětná exekuce vedena. Pokud tuto informaci nebude vědět přímo věřitel, resp. zaměstnanec věřitele, může předat kontakt na právního zástupce či jiný subjekt, který je vymáháním pohledávky pověřen.


Jak komunikovat s exekutorem?
• Dlužník je povinen písemně požádat exekutora, který proti němu vede exekuční řízení, aby v případě konkrétního exekučního řízení dlužníka zahájil postup dle zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce.
• Vzor písemné žádosti připravilo mj. Ministerstvo spravedlnosti České republiky (ke stažení zde:
https://exekuce.justice.cz/wp-content/uploads/2021/10/Obecny-vzor-informace-a-zadosti-povinneho-dluznika-tzv.-milostive-leto-II.docx).
• Tuto písemnou žádost je potřeba exekutorovi doručit, nejlépe prostřednictvím datové schránky či doporučeným dopisem (aby byl dlužník schopen doložit odeslání dopisu). Samozřejmě je možné doručit písemnou žádost osobně do sídla exekutora v úředních hodinách, kdy v takovém případě doporučujeme nechat si na kopii písemné žádosti potvrdit její převzetí.
• Výše specifikovanou žádost je možno exekutorovi doručit i prostřednictvím e-mailu, kdy exekutor musí tuto žádost akceptovat i v případě, kdy nebude opatřena elektronickým podpisem a zároveň nebude ve lhůtě 3 dnů doložen originál (zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce vylučuje použití ust. § 42 odst. 2 občanského soudního řádu).
• Výše specifikovanou písemnou žádostí může dlužník zároveň požádat exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena, resp. o potvrzení, že k 31. srpnu 2022 byla v exekučním řízení vymožena nejméně částka odpovídající jistině a paušální náhradě nákladů exekuce s tím, že takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob. Využití této možnosti důrazně doporučujeme, neboť není jednoduché stanovit aktuální výši dosud nevymožené jistiny a je zcela nezbytné, aby dlužník uhradil celou doposud neuhrazenou jistinu.
• Exekutor je povinen dlužníkovi na žádost o sdělení částky k uhrazení, resp. na žádost o potvrzení vymožení dlužné jistiny a paušální náhrady nákladů exekuce, odpovědět ve lhůtě 15 dnů od doručení dlužníkova dopisu, přičemž je povinen ve své odpovědi výslovně označit den, kdy mu byl doručen dlužníkův dopis, a den, kdy odesílá odpověď. Při doručování odpovědi na elektronickou adresu dlužníka se odpověď považuje za doručenou dnem jejího odeslání (opět je totiž vyloučeno použití ust. § 42 odst. 2 občanského soudního řádu, dále pak i použití § 47 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu a ust. § 56a a 56b exekučního řádu). Pro dlužníka to znamená, že exekutor není povinen jej vyzvat, aby potvrdil doručení odpovědi datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem s tím, že není-li přijetí takto potvrzené, je doručení neúčinné.
• Neodpoví-li exekutor dlužníkovi na jeho žádost o sdělení částky k uhrazení, resp. na žádost o potvrzení vymožení dlužné jistiny a paušální náhrady nákladů exekuce, odeslanou nejpozději 15. listopadu 2022 ve lhůtě 15 dnů, lhůta k úhradě se prodlužuje o počet dnů, o který exekutor překročil 15denní lhůtu, přičemž lhůta neskoční dříve, než 5 dnů ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena odpověď exekutora.


Co tedy musím uhradit, využiji-li milostivé léto?
• V první řadě musím uhradit tzv. jistinu, což je původní dluh, resp. její doposud neuhrazenou část. Může se jednat o dlužné nájemné, pokutu udělenou ve správním řízení nebo také o jízdné včetně přirážky k jízdnému.
• Dále pak musím uhradit částku 1.500 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem DPH (DPH činí 315 Kč), celkově se tedy jedná o částku 1.815 Kč. Tato částka představuje paušální výši nákladů exekuce zahrnující odměnu exekutora a jeho hotové výdaje.
• Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce výslovně stanoví, že exekutorovi vedle paušálních nákladů exekuce náleží rovněž ty náklady exekuce, ohledně kterých byl přede dnem 1. září 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce, resp. jiné rozhodnutí, a které byly přede dnem 1. září 2022 vymoženy.
• Na tomto místě je potřeba upozornit na skutečnost, že již vymožené a oprávněnému vyplacené plnění se dlužníkovi nevrací, a to ani v situaci, kdy za dobu trvání exekuce bylo v součtu vymoženo více než částka odpovídající jistině navýšené o částku 1.815 Kč. Zároveň je výslovně stanoveno, že exekutorovi a veřejnoprávnímu oprávněnému náleží ty náklady exekuce, ohledně kterých již byl vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce nebo jiné rozhodnutí (přede dnem 1. září 2022) a které již byly vymoženy (přede dnem 1. září 2022).
• Osvobození se pak vztahuje na sankce za prodlení (typicky úrok z prodlení), penále, smluvní pokutu, náklady nalézacího řízení a náklady oprávněného v exekuci (kromě těch nákladů oprávněného, ohledně kterých byl přede dnem 1. září 2022 vydání příkaz k úhradě nákladů exekuce, resp. jiné rozhodnutí, a které byly přede dnem 1. září 2022 vymoženy).


Na jaké pohledávky se milostivé léto nevztahuje?
• Na všechny pohledávky, které nejsou vymáhány v exekučním řízení zahájeném nejpozději přede dnem 28. října 2021 soudním exekutorem.
• Pokud fyzická osoba hradí svůj dluh formou splátkového kalendáře, a proto vůči ní není nutné zahajovat exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí podle části šesté občanského soudního řádu.
• Nevztahuje se na exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, tzv. nepeněžité plnění (např. vyklizení, odebrání věci, provedení prací a výkonů).
• Dále se nevztahuje na pohledávky vymáhané v režimu výkonu rozhodnutí podle části šesté o.s.ř., na pohledávky vymáhané v režimu daňové exekuce vedené podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a na pohledávky vymáhané v režimu správní exekuce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• Milostivé léto se zároveň nevztahuje na pohledávky specifikované v § 5 odst. 2 zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce:
- peněžité tresty a jiné majetkové sankce uložené v trestním řízení pro úmyslný trestný čin,
- náhrada újmy způsobené úmyslně,
- náhrada újmy způsobené na zdraví,
- výživné, včetně pohledávek za náhradní výživné (kdy vyplacené dávky náhradního výživného jsou vymáhány proti povinnému rodiči nebo jiné osobě s vyživovací povinností).


Co soukromoprávní instituce jako např. banky?
Vztahuje se na ně milostivé léto?
• Milostivé léto se podle zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce vztahuje pouze na pohledávky veřejnoprávních věřitelů výslovně vyjmenovaných v ust. § 1 odst. 2 zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce.
• V případě soukromoprávních institucí tak plně záleží na jejich rozhodnutí a iniciativě, zda se k milostivému létu dobrovolně připojí, či nikoliv. Je tedy nezbytné, aby se dlužník u soukromoprávních věřitelů informoval, zda mají v úmyslu se připojit k milostivému létu a za jakých podmínek.
• Nicméně některé soukromoprávní instituce se již dobrovolně připojily:
- Air bank sama aktivně oslovuje vybrané klienty s individuální nabídkou řešení, která spočívá v tom, že jim promine část dluhu. To znamená, že pokud klient doplatí celou sumu, kterou bance přiznal soud, odpustí mu všechny dosud neuhrazené obchodní a sankční úroky, které po rozhodnutí soudu postupem času nabíhaly.
- Home Credit primárně v rámci milostivého léta řeší klienty, kteří jsou v exekuci. Promine jim část dluhu, pokud doplatí sumu, kterou jim přiznal soud. Další dosud neuhrazené obchodní a sankční úroky, které poté postupem času nabíhaly, budou prominuty. Dluh se musí týkat pouze fyzické osoby, jejíž dluh pochází z úvěrové společnosti Home Credit a není výsledkem trestního řízení a je vymáhán exekučně, přičemž exekuce započala před 28. 10. 2021. Je nutné kontaktovat Home Credit e-mailem na nalezacirizeni@pobockaak.cz nebo volat 541 598 756.
- Česká spořitelna nebo Stavební spořitelna České spořitelny aplikuje podmínky milostivého léta na dluhy všech fyzických osob, které jsou vymáhané soudním exekutorem. Je nezbytné zaplatit původní dlužnou částku – jistinu (nebo její zbývající část) a část nákladů exekuce ve výši 1.815 Kč včetně DPH. Zbytek dluhu, který tvoří nejčastěji úroky za pozdní splacení a náklady na soudní řízení a exekuci, bude prominut. Je nutné kontaktovat speciální bezplatnou linku 956 777 385.
- UniCredit Bank umožňuje využití podmínek milostivého léta jak fyzickým osobám, tak podnikajícím fyzickým osobám (OSVČ), které mají u UniCredit Bank úvěr, jehož splacení není zajištěno zástavním právem k nemovitostem a u kterého je pohledávka banky vymáhána v exekučním řízení nebo byla ze strany banky z důvodu porušení smluvních podmínek nastolena předčasná splatnost. Tyto podmínky se nevztahují na úvěry, jejichž splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitostem (např. hypotéka). Pro zapojení do akce je nezbytné kontaktovat banku prostřednictvím e-mailu collection@unicreditgroup.cz .
- Expobank, Hello bank!, Komerční banka, mBank a Oberbank se k akci připojovat nechystají.
- Fio banka, Raiffeisenbank, ČSOB se prozatím veřejně nepřipojily, resp. tyto informace nemají na svých webových stránkách.


Co následuje po zaplacení?
• Nedoplatek na jistině a paušální náklady exekuce ve výši 1.815 Kč včetně DPH je potřeba uhradit do 30. listopadu 2022, v tento den musí být nejpozději jistina a paušální náklady exekutora připsány na bankovním účtu daného soudního exekutora, resp. složeny k rukám exekutora (do pokladny exekutorského úřadu). Lhůta k zaplacení se prodlužuje (tj. poslední den, kdy je možno provést úhradu se posunuje), neodpoví-li exekutor dlužníkovi na jeho žádost o sdělení částky k uhrazení, resp. na žádost o potvrzení vymožení dlužné jistiny a paušální náhrady nákladů exekuce, odeslanou nejpozději 15. listopadu 2022, ve lhůtě 15 dnů. Lhůta k úhradě se pak prodlužuje o počet dnů, o který exekutor překročil 15denní lhůtu, přičemž tato lhůta k úhradě neskoční dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla dlužníkovi
doručena odpověď exekutora.
• Nezbytné je platbu identifikovat, a to jak u bezhotovostních převodů (do zprávy /poznámky), tak u platby složenkou nebo při úhradě v hotovosti na pokladně exekutorského úřadu.
• Po zaplacení vymáhané jistiny a paušální náhrady nákladů exekuce vydá exekutor rozhodnutí, jehož prostřednictvím dlužníka osvobodí od placení zbývající části vymáhané pohledávky, která doposud nebyla uhrazena (tj. zejména od placení úroků z prodlení, smluvních pokut, penále a nákladů nad stanovený rozsah), právní mocí tohoto rozhodnutí zaniká vymáhané příslušenství pohledávky.
• Současně má exekutor povinnost exekuci zastavit, a to i bez návrhu dlužníka.
• Je-li vymáhaných jistin v rámci jednoho exekučního řízení více, rozhodnutí o osvobození od placení zbývající části pohledávky se vydává pro každou z vymáhaných jistin zvlášť (a pouze k těm, u kterých byly podmínky splněny).
• Proti usnesení soudního exekutora o osvobození od placení lze podat odvolání, které může podat pouze veřejnoprávní oprávněný, další oprávněný, věřitel ze zástavního práva a přihlášený věřitel, v případě, že jejich pohledávka na jistině nebyla v exekučním řízení zcela uspokojena. Jako odvolací důvod je výslovně dle zákona připuštěno pouze to, že nebyly splněny předpoklady pro přiznání osvobození dlužníkovi (viz § 4 odst. 5 zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce).
• Osvobození od placení se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které mají vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu. Osvobození, resp. celé milostivé léto, se vztahuje obdobně i na pohledávky dalších oprávněných, pohledávky zajištěné zástavním právem a pohledávky přihlášené do exekučního řízení, jedná-li se o pohledávky veřejnoprávních oprávněných (viz § 5 odst. 1 zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce).
Jak postupovat, pokud soudní exekutor nezastaví předmětnou exekuci a neosvobodí dlužníka od placení zbytku vymáhané pohledávky?
• Pokud soudní exekutor z úřední povinnosti předmětnou exekuci nezastaví, případně částečně nezastaví, a nevydá rozhodnutí o osvobození od placení, měl by dlužník podat písemný návrh/podnět k zastavení exekuce z důvodu toho, že uhradil v zákonné lhůtě nezaplacenou jistinu a paušální náklady exekuce v předepsané výši, čímž byly splněny podmínky milostivého léta dle zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce, a proto žádá, aby byla exekuce soudním exekutorem zastavena a soudní exekutor vydal rozhodnutí o osvobození od placení zbytku vymáhané pohledávky.
• V případě, že soudní exekutor zamítne návrh na zastavení exekuce, je nezbytné, aby to také řádně odůvodnil. Dlužník pak musí podat odvolání proti zamítnutí návrhu.
• Dlužník se kromě výše uvedeného může obrátit na Exekutorskou komoru ČR se stížností nebo podnětem na konkrétního soudního exekutora.


Co by měl dlužník před úhradou v rámci milostivého léta zvážit?
• Zvážit, zda má pro dlužníka smysl se vyvázat z jedné exekuce na úkor toho, že např. nezaplatí nájemné nebo nebude mít koncem měsíce na jídlo. Prioritu by mělo mít bydlení a další základní potřeby.
• Zda se dále zadlužovat u pochybných společností nebo osob, protože takové dluhy mohou dlužníka uvést do daleko větších problémů než aktuální exekuce, se kterými je nucen již žít.
• Jestliže má dlužník také dluhy např. na výživném pro své děti, měl by tyto dluhy uhradit přednostně. Primárně by měl zaopatřit základní potřeby svých dětí.
• Pokud má dlužník dluhy vzniklé z titulu povinnosti hradit náhradu škody nebo náklady trestního řízení, musí si být vědom toho, že jejich nezaplacení může být posouzeno jako porušení podmínek podmíněného odsouzení a nařízení výkonu trestu odnětí svobody.
• V případě velkého množství exekucí vedených na dlužníka, které s ohledem na jejich výši stejně nemůže uhradit, není milostivé léto vhodným řešením. Protože zastavení jedné exekuce z deseti či dvaceti proti němu vedených mu nepomůže z dluhové pasti, ve které se již stejně nachází.

Vztahuje se osvobození v rámci milostivého léta také na penále ve smyslu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění?
• Netýká se dluhů fyzických osob, které hradí dluh na základě dohodnutých splátek nebo v tzv. daňových exekucích, odpuštění těchto dluhů zákon neřeší.
• Milostivé léto se však vztahuje na dluhy na penále, které obecně splňují ostatní podmínky milostivého léta (§ 1 odst. 4 zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce výslovně stanoví, že pro účely tohoto zákona se penále považuje za příslušenství).
• Dlužník tedy musí postupovat obecným postupem viz výše.
Co když je dlužník v oddlužení dle insolvenčního zákona? Vztahuje se na něj milostivé léto?
• Na exekuce dlužníka, který je v oddlužení, se milostivé léto nevztahuje, neboť by tím zvýhodnil jednoho věřitele před ostatními.
• Tím by se mohl dopustit trestného činu zvýhodnění věřitele podle ust. § 223 trestního zákoníku a porušit podmínky oddlužení dle insolvenčního zákona.


Jsou dluhy u Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., v podmínkách milostivého léta?
• Vztahuje se na dluhy vzniklé v souvislosti s nezaplacením jízdného, tzv. „jízdy na černo“.
• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním exekutorem.
• Dále dlužník postupuje dle obecného postupu viz výše „Jak komunikovat s exekutorem“, „Co tedy musím uhradit, využiji-li milostivé léto“ apod.
• Výpis exekucí, které jsou na dlužníka vedeny za jízdu bez jízdního dokladu v pražské MHD, včetně spisových značek exekučních řízení a exekučních úřadů, která dluhy vymáhá, zjistí dlužník následujícími způsoby:
1) Doplatková pokladna DPP (budova Centrálního dispečinku, přízemí vlevo na přepážkách číslo 10 a 11, na adrese: Na Bojišti 5, Praha 2, stanice metra C I. P. Pavlova) po sdělení rodného čísla dlužníkovi poskytne výpis exekucí, které jsou vůči němu vedeny za jízdu bez jízdního dokladu v pražské MHD, včetně spisových značek exekučních řízení a exekučních úřadů, které dluhy vymáhají.
2) On-line prostřednictvím Kontaktního formuláře. Ve formuláři do kolonky „Popis“ uvést: „Žádám o výpis exekucí v rámci akce Milostivé léto a uvádím své rodné číslo: xyzxyz/abcd.“ Nutné doplnit zbylé povinné údaje a formulář odeslat. Žádost je nutné nejpozději do 24 hodin potvrdit na odkazu, který přijde na zadaný e-mail.
3) Dotazem u níže uvedených soudních exekutorů:
• Pohledávky za jízdu načerno do 31. prosince 2007 by měli vymáhat tito soudní exekutoři :
- JUDr. Juraj Podkonický PhD., soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, e-mail: e-podatelna@exekuce.eu, telefon: 255 702 060.
- JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy II, e-mail: milost@euk.cz, telefon: 725 966 868.
- JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Plzeň-město, Radyňská 470/9, 326 00 Plzeň, e-mail: e-podatelna@soudniexekutor.com, telefon: 377 449 457
• Pohledávky za jízdu načerno od 1. ledna 2014 mají vymáhat tito soudní exekutoři :
- Mgr. Zuzana Grosamová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 6, Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6, e-mail: info@exekutorsky-urad.cz, telefon: 235 300 563.
- Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh, e-mail: milostiveletoDPP@exekucesumperk.cz, telefon: 775 573 668.
- JUDr. Dalimil Míka, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy II, email: milost@euk.cz, telefon: 725 966 868.
- JUDr. Juraj Podkonický, PhD., soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, email: e-podatelna@exekuce.eu, telefon: 255 702 060.
• Pohledávky za jízdu načerno v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013 odkoupily soukromé subjekty, nelze tedy na ně dle zákona č. zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce využít akci milostivé léto. Případně je možné se těchto soukromých subjektů zeptat, zda se dobrovolně připojí k milostivému létu.


Dluhy u Městské knihovny v Praze
• Městská knihovna v Praze je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, a proto se milostivé léto vztahuje i na dluhy, které eviduje za svými čtenáři.
• Jedná se o dluhy za poplatky za ztrátu či za opožděné vrácení, tedy sankční poplatky stanovené Knihovním řádem Městské knihovny v Praze viz https://www.mlp.cz/cz/novinky/1722-knihovni-rad-2022/.
• Pokud dlužník nezná soudního exekutora, který jeho dluh vymáhá, měl by kontaktovat Městskou knihovnu v Praze na e – mail: pravni@mlp.cz nebo zavolat přímo na číslo Právního oddělení Městské knihovny v Praze (+420 222 113 302).


Jak řešit nedoplatek za svoz komunálního odpadu v rámci milostivého léta?
• Milostivé léto se vztahu na dluhy/nedoplatky vzniklé za svoz komunálního odpadu, tzv. poplatek za popelnice občana.
• PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. nemají přístup do evidence plateb za komunální odpad , proto je nezbytné se obrátit na Magistrát hl. m. Prahy - kontaktní e-mailová adresa: DPC6@praha.eu, aby sdělil, který soudní exekutor vymáhá pohledávku.
• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním exekutorem.
• Dále dlužník postupuje dle obecného postupu viz výše „Jak komunikovat s exekutorem“, „Co tedy musím uhradit, využiji-li milostivé léto“ apod.


Pokuty/ Poplatky vymáhané Městskou policii hl. m. Prahy a Správou služeb hl. m. Prahy, vztahuje se na ně milostivé léto?
• u Městské policie hl. m. Prahy se jedná zejména o:
- nezaplacené pokuty v blokovém řízení nebo pokuty uložené příkazem na místě, tzv. na „složenku“,
- nezaplacené poplatky majitele umístěných zvířat v Útulku pro opuštěná zvířata,
- pohledávky za třetími osobami za poškozenou výstroj, výzbroj, služební vozidla a jiný majetek,
- pohledávky za bývalými zaměstnanci apod., pokud jsou vymáhána v exekučním řízení soudním exekutorem.
• u Správy služeb hl. m. Prahy se jedná zejména o nezaplacené poplatky za odtah vozidla, technické úkony provedené s vozidlem a za neuhrazené ceny za služby parkovišť určených ke střežení vozidel.
• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním exekutorem.
• Dále dlužník postupuje dle obecného postupu viz výše „Jak komunikovat s exekutorem“, „Co tedy musím uhradit, využiji-li milostivé léto“ apod.
• Pokud dlužník nezná soudního exekutora, v případě nezaplacené pokuty v blokovém řízení nebo pokuty uložené příkazem na místě, tzv. na „složenku“, lze kontaktovat Útvar řešení přestupků se sídlem Korunní 2456/98, Praha 10 (v pracovních dnech Po až Čt, v době od 08:00 do 15:00 hodin), po telefonické domluvě na 222 02 5326/5325 možno i v jiné době) , e – mail: pohledavky.urp@mppraha.cz , který by měl sdělit, který soudní exekutor pohledávku vymáhá.
• V případě nezaplacené poplatky za odtah vozidla, technické úkony provedené s vozidlem a za neuhrazené ceny za služby parkovišť určených ke střežení vozidel lze kontaktovat Správu služeb hl. m. Prahy na telefonu: +420 222 027 000, nebo e-mailu: epodatelna@sshmp.cz , která by měla sdělit příslušného soudního exekutora, který vymáhá pohledávku.


Dluhy u Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK Praha a.s.“)
• Vztahuje se pouze na dluhy fyzických osob, které vznikly nejčastěji v souvislosti s pronájmem veřejného prostranství (předzahrádka, parkovací stání, stánek, výstavka), v souvislosti se zřízením stavebních a komerčních záborů, smlouvy o věcném břemeni na inženýrské sítě apod.
• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním exekutorem.
• Pohledávky pro TSK Praha a.s. vymáhají smluvní advokátní kanceláře.
• Pokud je dlužníkovi známo, jaká advokátní kancelář jeho dluh vymáhá, ale nezná soudního exekutora, měl by kontaktovat příslušnou advokátní kancelář, aby mu sdělila, který soudní exekutor dluh vymáhá.
• V případě, že dlužník není v kontaktu s konkrétní advokátní kanceláří, protože mu není známo, která advokátní kancelář jeho dluh vymáhá, lze kontaktovat jednotlivá pracoviště a oddělení podle příslušných oblastí Prahy, případně telefonicky na +420 257 015 111, nebo e – mail: tsk@tsk-praha.cz, kde by měli zaměstnanci sdělit již konkrétní kontakty na oddělení a pracoviště TSK Praha a.s., případně advokátní kancelář.


Pražská plynárenská Holding a milostivé léto?
• Týká se zejména dceřiných společností Pražská plynárenská, a.s.; Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
• Vztahuje se na nedoplatky za vyúčtování plynu a dluhu za neoprávněný odběr.
• Pro nedoplatky musí být již vedena exekuce soudním exekutorem nebo zahájeno exekuční řízení.
• Dále dlužník postupuje dle obecného postupu viz výše „Jak komunikovat s exekutorem“, „Co tedy musím uhradit, využiji-li milostivé léto“ apod.
• V případě, že dlužník nezná soudního exekutora, který jeho dluh vymáhá, lze kontaktovat zákaznické centrum Pražské plynárenské na telefonní lince: +420 267 175 333, e-mail: callcentrum@ppas.cz.
• Pražská plynárenská na svých internetových stránkách neuvádí bližší informace, jak postupovat v případě využití Milostivého léta, pouze odkazuje na zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a na jiné internetové stránky (viz https://www.ppas.cz/aktuality-tiskove-zpravy/milostive-leto-moznost-jak-
-se-zbavit-exekuci-0)


Pohledávky společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále jen „TCP a.s.“)
• Vztahuje se pouze na dluhy fyzických osob, které vznikly nejčastěji v souvislosti s pronájmem nemovitých věcí ve vlastnictví hl. m. Prahy, které spravuje a udržuje TCP a.s.
• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním exekutorem.
• V případě, že dlužník nezná soudního exekutora, který jeho dluh vymáhá, lze kontaktovat TCP a.s. na e-mail: email@tcp-as.cz nebo telefonicky na: 222 013 111, 222 013 611, 222 013 618. Dlužné nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví hl. m. Prahy
• Vztahuje se pouze na dluhy fyzických osob, které vznikly nejčastěji v souvislosti s pronájmem nemovitých věcí (bytových, ale i nebytových prostor) ve vlastnictví hl. m. Prahy.
• Podmínkou je, že pro vymožení pohledávky již byla zahájena exekuce a exekuce je vedena soudním exekutorem.
• Pokud se týká dluhu na nájemném za byt nebo nebytový prostor, jeho vymáhání spadá plně do gesce správcovské společnosti, která spravuje daný objekt (CENTRA, a.s., VAS, v. o. s, ACTON, s. r. o, Q-Facility, a. s., SOLID, a. s., Liga-servis, s.r.o.).
• V případě, že dlužník nezná soudního exekutora, který jeho dluh vymáhá, měl by kontaktovat příslušnou správcovskou společnost, která mu sdělí stav dluhu, stav řízení, a v případě, že dluh je již vymáhán soudním exekutorem, který konkrétní soudní exekutor dluh vymáhá.
• Kontakty na jednotlivé správcovské společnosti:
- CENTRA, a.s., se sídlem Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5, e-mail: info@centra.eu;
telefon: +420 251 119 400.
- VAS, v.o.s., se sídlem Hilmarova 979, 152 00 Praha 5, telefon: +420 251 81 94 11,
e-mail: vas@vas-vos.cz.
- ACTON, s. r. o., hlavní podatelna a kanceláře pro správu nemovitostí na adrese: Sochařská 313/14, 170 00 Praha 7, tel. ústředna: +420 233372554-5, e-mail: info@acton.cz.
- Q-Facility, a. s., se sídlem Veronské náměstí 597, 109 00 Praha 15, telefon: +420604464221, e-mail: info@q-f.cz.
- SOLID, a. s., adresa kanceláře Truhlářská 1098, 110 00 Praha 1, telefon: +420 221 778 330,
+420 221 014 111; e-mail: info@solid.cz.
- Liga-servis, s.r.o., se sídlem Jungmannova 23/11, 110 00 Praha 1, telefon: +420 224 239 761.

Přílohy

HMP_092022_ML_manual_A4_V1.pdf

HMP_092022_ML_manual_A4_V1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 436,3 kB
Datum vložení: 12. 9. 2022 8:43
Datum poslední aktualizace: 12. 9. 2022 9:03
Autor: Správce Webu

Co se děje v Nedvězí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11
1
12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4
1
5 6

VOLBY 2022

23. a 24. září 2022
  • volby do zastupitelstva MČ
  • volby do zastupitelstva Magistrátu hl. města Prahy
  • I. kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky
 
30. září a 1. října 2022
  • případné II. kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky

Více ZDE

Nedvězský žurnál

žurnál

Místní knihovna

2.400 knih
50 audioknih
výtvarný kroužek
20 společenskýh her
dětský koutek
SEMÍNKOVNA
 
 ---  Otevřeno  ---
prázdniny 1.7. - 31.8.2022
Po, St: 8 - 12, 13 - 17 hodin
 
.... více ZDE

COVID-19

Aktuální informace koronavirus.mzcr.cz

Desinfekce AntiCOVID
k vyzvednutí zdarma v budově úřadu MČ

Pomoc pro seniory

INFORMAČNÍ LINKA
800 160 166

-
KRIZOVÁ LINKA ŽIVOT 90
800 157 157

Usnesení zastupitelstva

Jednotlivá usnesení zastupitelstva městské části naleznete ZDE

Český statistický úřad

 
Vše o hlavním městě Praze naleznete v dokumentech Českého statistického úřadu
 

Dokumenty PDF

Dokumenty ve formátu PDF,
které jsou ke stažení na těchto stránkách můžete prohlížet pomocí programu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11
1
12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4
1
5 6