Nedvězí, městská část Praha
Nedvězí
Městská část Praha

Co zde mohu vyřídit

Vybrané agendy přenesené působnosti ÚMČ Praha-Nedvězí v rozsahu svěřeném městské části Statutem hlavního města Prahy ( Obecně závazná vyhlášky č. 15/2000 Sb. kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

 • podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (přijímání oznámení o kácení dřevin a rozhodování o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, rozhodování o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu)
 • agendy podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech (přijímání ohlášení občana o změně místa trvalého pobytu, rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu)
 • agendy poskytování údajů z informačního systému podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • řízení o místních poplatcích v rozsahu stanoveném vyhláškami o místních poplatcích a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., Zákon o místních poplatcích
 • vydávání a odebírání rybářských lístků podle zákona č. 99/2004 Sb. Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • podle zákona č. 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách přijímání opisu zápisu provozovatele tomboly a přijímání opisu zápisu provozovatele turnaje malého rozsahu

POPLATKY

Životní prostředí

 • Místní šetření podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 20 písm. a) ve výši 500 Kč.

Evidence obyvatel

 • ohlášení změny místa TP (neplatí děti do 15let)   - 50 Kč /osoba
 • poskytnutí písemné informace z AISEO                 - 50 Kč za každou i započatou stránku
 • podání návrhu na zrušení místa TP                        - 100 Kč /osoba
 • ohlášení ukončení pobytu na území ČR                 - 100 Kč /žádost

Vydání rybářského lístku

 • 30 dní - 200 Kč
 • 10 let - 500 Kč
 • 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 250 Kč
 • na dobu neurčitou pro všechny osoby včetně osob mladších 15 let - 1 000 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 500 Kč

CzechPoint, vidimace a legalizace

 • Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu za každou i započatou stránku - 30 Kč
 • Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny - 30 Kč
 • Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny - 30 Kč
 • Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce - 200 Kč
 • Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za každý podpis nebo otisk razítka - 30 Kč
 • Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí 100 Kč
 • Ověření podpisu nebo otisku razítka na vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu nebo obdobném dokladu, vydaném vysokou školou v České republice, za účelem použití daného dokladu v zahraničí a každý podpis nebo otisk razítka a každý podpis nebo otisk razítka - 100 Kč
 • Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů - 100 Kč

PŘEHLED MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Poplatek ze psů

Poplatek je vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.  Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Rodinný dům:

 • za jednoho psa 300 Kč
 • za druhého a dalšího psa 600 Kč

Ostatní bytové domy:

 • za jednoho psa 1500 Kč
 • za druhého a dalšího psa 2250 Kč

Poživatel starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu - rodinné domy a ostatní bytové domy:

 • za jednoho psa 200 Kč
 • za druhého a dalšího psa 300 Kč

Držitel (právnická osoba) psa určeného a užívaného k hlídání objektů, která je zároveň vlastníkem objektu:

 • za jednoho psa 600 Kč
 • za druhého a dalšího psa 900 Kč

Na osvobození nebo úlevu ve výši max. 350 Kč od ročního poplatku ze psů má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech, v případě splnění těchto dvou podmínek:

v daném roce byl pes očipovaný a

byla provedena registrace v evidenci chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy.

Poplatek je splatný předem:

 • nečiní-li více než 600 Kč ročně nejpozději do 31. března každého roku
 • činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku

Poplatek z pobytu

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu.

Sazba poplatku za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu 21 Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Sazba poplatku za 1m2 a den činí:

za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálu -10 Kč

za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd. - 3 Kč

za umístění reklamních zařízení - 50 Kč

Poplatek za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných):

 • 1. mimo tržiště - 50 Kč
 • 2. na tržišti - 10 Kč
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  - 3 Kč
 • za umístění zařízení cirkusů - 3 Kč
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  - 5 Kč
 • pro potřeby tvorby filmových a televizních děl - 10 Kč
 • za umístění skládek - 10 Kč
 • pro kulturní akce - 4 Kč
 • pro sportovní akce - 2 Kč
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla - 1 Kč
 • za provádění výkopových prací  - 10 Kč
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb - 10 Kč
 • pro reklamní akce - 10 Kč

 

Další agendu vyřizuje Městský úřad Praha 22 - Uhříněves

Mezi nejběžnější služby se řadí vydání občanského průkazu, cestovního pasu, apod. více informací ZDE

 

Rady a služby ZDE

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu.  

 

 

Nedvězský žurnál

žurnál

Místní knihovna

2.400 knih
50 audioknih
výtvarný kroužek
20 společenskýh her
dětský koutek
SEMÍNKOVNA
 
 ---  Otevřeno  ---
Po, St: 8 - 12, 13 - 17 hodin
So: 10 - 12
 
.... více ZDE

Pomoc pro seniory

INFORMAČNÍ LINKA
800 160 166

-
KRIZOVÁ LINKA ŽIVOT 90
800 157 157

Usnesení zastupitelstva

Jednotlivá usnesení zastupitelstva městské části naleznete ZDE

Český statistický úřad

 
Vše o hlavním městě Praze naleznete v dokumentech Českého statistického úřadu
 

Dokumenty PDF

Dokumenty ve formátu PDF,
které jsou ke stažení na těchto stránkách můžete prohlížet pomocí programu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.