Nedvězí, městská část Praha
Nedvězí
Městská část Praha

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Povinně zveřejněné informace podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Rozsah shromažďování osobních údajů a doby jejich uložení MČ Praha-Nedvězí (64.38 kB)

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů týkajících se subjektu údajů získaných od subjektu údajů je:

Městská část Praha-Nedvězí (dále jen „MČ“), 

IČ:                          002 40 516

se sídlem:           Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Říčan

prostřednictvím orgánu obce, kterým je:

Úřad městské části Praha-Nedvězí (dále jen ÚMČ),

se sídlem:           Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Říčan

Údaje týkajících se subjektu údajů získaných od subjektu údajů v rámci ÚMČ zpracovávají jednotlivé odbory ÚMČ podle oblastí činností a kompetencí v souladu s platným organizačním řadem úřadu (633.48 kB).

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Operátor ICT, a.s.

se sídlem:           Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ:                          027 95 281

e-mail:                 dpo@operatorict.cz

Telefon:               +420 246 030 971

Pověřenec je v přímém kontaktu s vedením MČ a má přímý přístup k vedení MČ. Pověřenec je kvalifikovanou osobou, znalou právních předpisů na ochranu osobních údajů (včetně důkladné znalosti Nařízení). Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 39 Nařízení.

Pověřenec je rovněž kontaktní osobou pro dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i pro jednotlivce, k nimž se osobní údaje vztahují (občané). Tito se mohou na pověřence obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Nařízení.

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy městské části, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce městské části.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.

Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků nese výhradně samotný správce údajů, kterým je městská část.

JAK PODAT ŽÁDOST

ÚMČ Praha-Nedvězí přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Způsoby ověření totožnosti:

  • Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
  • Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  • Ověřením totožnosti na podatelně ÚMČ
  • Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)

Jiný způsob ověření není přípustný.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Přístup k údajům

  • právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Oprava údajů

  • právo na opravu nepřesných osobních údajů anebo doplnění neúplných osobních údajů bez zbytečného odkladu

Omezení zpracování (na nezbytná data a uchování dat)

  • právo se zakládá na souhlasu subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu.

Přenositelnost údajů

  • právo, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem údajů správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výmaz údajů- právo být zapomenut

  • právo na vymazání těch osobních údajů, které již nejsou potřebné, při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, neexistuje-li oprávněný právní důvod pro zpracování.

Právo vznést námitku

  • právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. ÚMČ údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami občana, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY SUBJEKTU ÚDAJŮ A JEJICH ŘEŠENÍ

Právo na poskytnutí informací není absolutní. Nepřiměřené, opakující se a kverulantní žádosti, kterými se žadatel dožaduje poskytnutí informace. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce uložit přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Může také odmítnout žádosti vyhovět. V takovém případě ÚMČ v součinnosti s pověřencem zpracuje stručné zdůvodnění, v němž žadatele vyrozumí o odmítnutí a uvede důvody, pro které žádosti nevyhověl. Současně mu poskytne informaci o právu obrátit se na dozorový úřad ÚOOÚ a soudní orgán.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

ÚMČ má v listinné i elektronické podobě zpracovaný Přehled jednotlivých účelů pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování. 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,  se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě. Subjektu údajů budou sdělena kritéria použitá pro stanovení této doby.

Lhůta pro poskytnutí informace: nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Subjekt údajů má právo v případě pochybností požadovat od správce veškeré informace a má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

se sídlem:                           Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

telefon:                               +420 234 665 111 (Ústředna),

fax:                                        +420 234 665 444,

Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu)

E-mail:                                  posta@uoou.cz;

Datová schránka:             qkbaa2n,

 webové stránky:             https://www.uoou.cz

 

 

Co se děje v Nedvězí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
2
4

Nedvězský žurnál

žurnál

Místní knihovna

2.400 knih
50 audioknih
výtvarný kroužek
20 společenskýh her
dětský koutek
SEMÍNKOVNA
 
 ---  Otevřeno  ---
Po, St: 8 - 12, 13 - 17 hodin
So: 10 - 12
 
.... více ZDE

Pomoc pro seniory

INFORMAČNÍ LINKA
800 160 166

-
KRIZOVÁ LINKA ŽIVOT 90
800 157 157

Usnesení zastupitelstva

Jednotlivá usnesení zastupitelstva městské části naleznete ZDE

Český statistický úřad

 
Vše o hlavním městě Praze naleznete v dokumentech Českého statistického úřadu
 

Dokumenty PDF

Dokumenty ve formátu PDF,
které jsou ke stažení na těchto stránkách můžete prohlížet pomocí programu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
2
4