Nedvězí, městská část Praha
Nedvězí
Městská část Praha

Směsný odpad

 

Směsný odpad je svážen v úterý večer.

 

Sazba poplatku v Kč za měsíc (od 01. 01. 2020)

Směsný komunální odpad

četnost obsluhy/objem nádoby 1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden
70 litrů 112 199 373
80 litrů 112 199 368
110 litrů 134 242 454
120 litrů 133 242 436
240 litrů 212 394 762
360 litrů 304 555 1030
660 litrů 553 998 1890
1100 litrů 770 1388 2601

 

Základní informace

Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2020, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Upozornění na legislativní změny

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k rozsáhlým změnám právních předpisů. V souladu s ustanovením § 156 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se pro poplatkové povinnosti u poplatku za komunální odpad, jakož i práva a povinnosti s nimi související, vzniklé do 31. 12. 2021 použije zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2020.
S účinností od 01. 01. 2022 je možné svoz komunálního odpadu zpoplatnit některým z poplatků za komunální odpad upravených v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. O chystaných změnách poplatku bude veřejnost informována v průběhu roku 2021.

Správce poplatku:

Magistrát hlavního města Prahy
odbor daní, poplatků a cen
Jungmannova 35/29
11000 Praha 1

Číslo účtu hlavního města Prahy pro platby poplatku za komunální odpad:

090018 – 0005157998/6000 (PPF banka a.s.)
IBAN: CZ72 6000 0900 1800 0515 7998
BIC (SWIFT) kód: PMBPCZPP

Způsob úhrady poplatku:

 1. bezhotovostně bankovním převodem,
 2. inkasem,
 3. v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A,
 4. v hotovosti v klientském centru PPF banky a.s.,
 5. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MHMP - seznam a provozní doba.

Variabilní symbol přiděluje správce poplatku po přijetí Prohlášení plátce poplatku. Před přidělením trvalého variabilního symbolu lze využít dočasný variabilní symbol uvedený na Prohlášení plátce poplatku – tento se po přidělení trvalého variabilního symbolu již nepoužije.

Informace k platbě poplatku:

V rámci klientského přístupu k plátcům poplatku jsou správcem poplatku pravidelně cca 14 dní před splatností rozesílány tzv. rozpisy poplatku za komunální odpad. Rozpisy obsahují platební údaje, výši poplatku za aktuální poplatkové období a další základní informace. Jejich distribuce probíhá:

 1. poštovním přepravcem s připojenou Poštovní poukázkou A,
 2. na základě žádosti e-mailem.

Plátcům, kteří mají pro platby poplatku za komunální odpad zřízeno inkaso, je rozpis poplatku zasílán pouze v elektronické formě na e-mailovou adresu a to přímo v období inkasování z bankovního účtu. Formulář žádosti o platby formou inkasa a formulář žádosti o zasílání elektronických rozpisů poplatku za komunální odpad do e-mailové schránky naleznete včetně doplňujících informací níže v sekci „Formuláře“.

Správce poplatku upozorňuje, že případné nedoručení rozpisu poplatku nemá vliv na právními předpisy stanovenou povinnost uhradit poplatek v termínu splatnosti.

Daňová informační schránka

Správce poplatku pomocí aplikace Portál Pražana poskytuje podle § 69 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vybrané informace shromážděné ve spisu a na osobním daňovém účtu poplatku za komunální odpad. Data jsou poskytována pouze evidovaným plátcům a poplatníkům poplatku, přístup pro pověřené osoby je připravován.

Daňová informační schránka prostřednictvím dálkového přístupu zobrazuje autentizovaným poplatkovým subjektům následující informace v členění podle jednotlivých objektů, ke kterým plátce poplatku podal Prohlášení plátce poplatku, či podle nahlášení poplatníka, který plátci neuhradil poměrnou část poplatku:

 • stav přeplatků, nedoplatků a informace o poplatcích s blížící se splatností (včetně platebních údajů),
 • informace o stavu sběrných nádob evidovaných u objektu,
 • způsob úhrady, evidované adresy pro zasílání rozpisů poplatku a upozornění na nedoplatky.

V daňové informační schránce lze vůči správci poplatku učinit následující podání:

 • Žádost ve věci zasílání elektronických rozpisů poplatku za komunální odpad do e-mailové schránky,
 • Žádost ve věci platby poplatku za komunální odpad formou inkasa z bankovního účtu,
 • Žádost o vrácení vratitelného přeplatku na poplatku za komunální odpad,
 • Žádost ve věci poplatku za komunální odpad.

 

Data jsou poskytována online, přičemž informace o přijatých platbách mohou být z technických důvodů v daňové informační schránce zobrazeny s cca týdenním zpožděním.

Přístup do daňové informační schránky je umožněn na  vstupní stránce Portálu Pražana. prostřednictvím přihlášení s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.

Předmět poplatku a způsob jeho výpočtu

Předmětem poplatku je komunální odpad vznikající na území hl. m. Prahy. Výše poplatku za každý i započatý měsíc se stanoví podle počtu, objemu a frekvence obsluhy objednaných sběrných nádob na směsný komunální odpad a na biologicky rozložitelný komunální odpad dle dále uvedené sazby. Změna rozhodná pro stanovení výše poplatku se zohlední od 1. dne následujícího měsíce.

Kdo poplatek platí a kdo je oprávněn v této věci jednat

Plátcem poplatku je vlastník nemovité věci, kde vzniká komunální odpad. Je-li vlastníků více, jsou povinni zvolit si společného zmocněnce. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku (resp. společný zmocněnec v případě více vlastníků) má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní podáním prohlášení plátce poplatku správci poplatku (za každý jím spravovaný objekt do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku), vyplněným na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky, kterými jsou fyzické osoby, při jejichž činnosti komunální odpad v daném objektu vzniká.

Splatnost poplatku

Plátce poplatku uhradí poplatek v termínech splatnosti podle následující tabulky:

termín splatnosti období, za které je poplatek hrazen
do 15. června kalendářního roku od 1. ledna do 30. června
do 15. prosince kalendářního roku od 1. července

do 31. prosince

 

Kam se obrátit

1. V případě požadavku změny počtu, velikosti nebo frekvence obsluhy sběrných nádob na směsný komunální odpad a na biologicky rozložitelný odpad, v případě zájmu o objednání nového nebo ukončení stávajícího svozu, při změně plátce poplatku či správce objektu kontaktujte zákaznické centrum svozové společnosti, která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti. Více informací o svozu směsného komunálního odpadu naleznete zde. Více informací o svozu biologicky rozložitelného odpadu naleznete zde.

2. V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte správce poplatků za odpady – odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, id DS 48ia97h. Obecné informace lze získat na tel. číslech uvedených zde.

Český statistický úřad

 
Vše o hlavním městě Praze naleznete v dokumentech Českého statistického úřadu
 

Dokumenty PDF

Dokumenty ve formátu PDF,
které jsou ke stažení na těchto stránkách můžete prohlížet pomocí programu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.